Definicje:

 1. Operator – Krzysztof Kubica prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KWIETNYSALON.PL Krzysztof Kubica adres: ul. Mariańska 72, 41-500 Chorzów NIP: 6272455982 , REGON: 388124744
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca całkowitą zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem, bądź będąca przedsiębiorcą, jak i przedstawicielem przedsiębiorcy.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcą są również wspólnicy spółki cywilnej.
 5. 5.     Działalność gospodarcza – jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.
 6. Świadczenie usług, usługa – usługi hostingu polegające na udostępnieniu Użytkownikowi przez Operatora, zgodnie z ofertą, miejsca na serwerze Operatora.
 7. Serwer – oznacza zarówno serwer znajdujący się pod adresem strony internetowej http:/www.kwietnysalon.pl Operatora oraz wszelkie inne strony będące w administracji Operatora umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z wybranych przez Użytkownika usług. Operator jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Administratorem danych osobowych.

§2

 1. Operator korzysta z plików cookies zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Szczegółowe zasady ich używania oraz sposób rezygnacji przez Użytkownika z ich otrzymywania ujęte są w poniższych punktach.
 2. Cookies to drobne pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym komputera podczas odwiedzin strony internetowej, które powiadamiają serwer, że w przeszłości wysyłano już z tego samego komputera zapytanie o dany adres www.  Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną,  witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz  informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem  formularza kontaktowego.
 3. Dane są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa. Operator oświadcza, iż szanuje prywatność Użytkowników, dlatego magazynowane dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim – gromadzone są na bezpiecznych i chronionych serwerach. Cookies nie ma dostępu do danych zawartych na dysku Użytkownika, ani możliwości ustalenia jego tożsamości. Nie śledzi także jego aktywności, którą wykonują po opuszczeniu naszej witryny.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie poprzez akceptację oświadczenia o odpowiedniej treści zamieszczonego na serwerze.
 5. Użytkownik w  każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 9. Do niniejszych postanowień stosuje się przepisy prawa polskiego.