I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania ze sklepu internetowego znajdującym się na stronie kwietnysalon.pl zwanym dalej Sklepem.
 2. Operatorem Sklepu jest Krzysztof Kubica prowadzący działalność gospodarczą  pod firmą KWIETNYSALON.PL Krzysztof Kubica adres:
  ul. Mariańska 72, 41-500 Chorzów NIP: 6272455982, REGON: 388124744   („Operator”) zwanym dalej Sklepem.
 3. Wchodząc na strony i podstrony Sklepu przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na warunki kreślone w Regulaminie. Jeśli nie zgadzasz się z poniższymi warunkami, nie korzystaj ze Sklepu.
 4. Użytkownikiem Sklepu może być tylko osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub inny podmiot posiadający zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych („Klient”).
 5. Operator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 6. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w Sklepie przysługują wyłącznie Operatorowi, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Jakiekolwiek kopiowanie, drukowanie, innego typu powielanie, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

II. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy pod adresem Operatora wskazanym w pkt. I pkt. 2 niniejszego regulaminu, telefonicznie  pod numerem: +48 693 330 992 oraz poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@kwietnysalon.pl
 2. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową kwietnysalon.pl.
 3. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, cenie, materiale, z którego jest wykonany, ilości dostępnych sztuk.
 4. W przypadku , gdy przy wskazanym przez Operatora towarze widnieje oznaczenie towar nie jest dostępny, Klient może wysłać na adres sklep@kwietnysalon.pl prośbę o zamówienie towaru. Po przesłaniu przez Klienta prośby o zamówienie towaru Sklep może w terminie 7 dni od przesłania prośby odmówić realizacji zamówienia lub poinformować o możliwości i terminie realizacji zamówienia.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności niedopuszczalne jest umieszczanie w Sklepie treści naruszających dobra osobiste, powszechnie uznanych za obraźliwe, treści erotycznych, pornograficznych, obscenicznych, powszechnie uważane za wulgarne, zawierających nielegalne oprogramowanie, rozpowszechniających wiedzę z zakresu technik łamania kodów dostępowych, tworzenia wirusów, zawierających treści zachęcające do działań przestępczych, nawołujących lub propagujących ustroje totalitarne, bądź których elementy wykorzystywane są przez inne serwisy, nie utrzymywane na serwerach Operator, a także materiałów naruszających prawa własności intelektualnej.
 6. W przypadku niedozwolonego korzystania z usług, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Operator będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności cywilnej bądź karnej. Operator może przekazywać dane Klienta uprawnionym organom na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 7. Zamieszczenie przez Klienta jakichkolwiek materiałów lub komentarzy na stronach Sklepu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Takie materiały i komentarze nie będą traktowane przez Operatora jako poufne lub zastrzeżone.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów i komentarzy, w szczególności w przypadkach gdy naruszać one będą postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa. Operator ma także prawo do blokowania dostępu do Sklepu Użytkownikowi naruszającemu postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.

III.  SPOSÓB ZAKUPU

 1. Po wybraniu przez Klienta towaru należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Klient wybiera również sposób dostawy poprzez opcję „odbiór osobisty” lub kurier. Po wybraniu opcji „Przejdź do kasy” następuje przeniesienie do panelu logowania („Płatność”) . W panelu logowania („Płatność”) należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru, jak i wybrać sposób płatności.
 2. Z dostępnych opcji płatności określonych powyżej, możliwy jest wybór „płatność przy odbiorze” lub płatność online poprzez portal Przelewy24. Klient wybiera opcję „Kupuję i płacę” po wyborze sposobu płatności.
 3. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 4. Jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.
 5. W przypadku nieotrzymania zapłaty online przez  Operatora zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 6. Do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.
 7. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na podany przez niego adres poczty elektronicznej  przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia jak również zawierający formularz informacyjny o prawie do odstąpienia od umowy i wzór odstąpienia od umowy, w przypadku Klientów będących konsumentami, jak również zawiadomienie o przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. W przypadku towaru o większych gabarytach lub których dostawa ze względu na rozmiar lub wykonanie jest znacznie utrudniona, Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany ceny i sposobu dostawy lub ograniczenie dostawy tylko do odbioru osobistego.
 10. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski. Za pobraniem: opcja dostępna wyłącznie przy zamówieniu na wskazany adres.
 11. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres to czas dostawy wynosi od 3 do 7 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od wpływu środków pieniężnych na konto Operatora.
 12. Klient zobowiązany jest do zbadania towaru przy odbiorze i zgłoszeniu niezwłocznie wszelkich nieprawidłowości.
 13. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

IV. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO/ZWROTY

 1. Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące świadczonych usług.
 2. Reklamacje należy składać w formie listownej na adres Operatora określony w pkt. I.2.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora niezwłocznie, w kolejności wpływu.
 4. Prawidłowo sformułowana reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. określenie Klienta, tj. imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (o ile Klient taki posiada);
  2. opis reklamacji;
  3. dopisek „REKLAMACJA” na przesyłce.
 5. Reklamacje niezawierające powyższych elementów nie będą rozpatrywane.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana na wskazany przez siebie adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej.
 7. Reklamacje składane przez Klienta dotyczące świadczonych usług będą rozpatrywane przez Operatora w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia reklamacji .
 8. Klientowi będącemu konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Klientowi nie będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie przysługuje prawo zwrotu towaru lub prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Sklepu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronach Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.